Nasza strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie
z Polityk? plików cookies. W każdej chwili mog? Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przegl?darce.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Historia operacji na akcjach Wersja do druku   Mapa serwisu   Strona główna

Pierwsze notowanie

Pierwsze notowanie akcji ATM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce 28 września 2004 r. Cena emisyjna równa cenie sprzedaży została ustalona na 22 zł. Kurs akcji na otwarciu wynosił 23,90 zł.


Podział akcji (tzw. split)

 • 10 stycznia 2008 r. nastąpił podział akcji Emitenta notowanych na GPW w stosunku 1:8, powodując zwiększenie liczby akcji spółki z 4,5 mln do 36 mln. Jednocześnie automatycznie została zmniejszona cena akcji na otwarciu sesji w dniu 10 stycznia 2008 r. poprzez podzielenie ceny osiągniętej przez akcje ATM S.A. na zamknięciu sesji w dniu 9 stycznia 2008 r. przez liczbę 8 i zaokrąglenie ceny do pełnych groszy.
 • 16 listopada 1998 r. nastąpił podział akcji ATM w stosunku 1:60, powodując zmianę wartości nominalnej akcji z 456 zł na 7,60 zł.


Korekta kursu akcji ATM S.A.

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku kurs notowań akcji ATM S.A. został pomniejszony o współczynnik 0,668 w związku z podziałem Emitenta na dwie spółki giełdowe: ATM i ATM Systemy Informatyczne. Ponieważ kurs ATM na zamknięciu notowań w dniu 16.05.2012 r. wyniósł 7,98 zł, kurs odniesienia dla akcji ATM w dniu 17.05.2012 r. wyniósł 5,33 zł. Różnica w wysokości 2,65 zł stanowiła kurs odniesienia dla akcji spółki ATM Systemy Informatyczne S.A. w pierwszym dniu jej notowań. Szczegółowe informacje i harmonogram podziału spółki znajdują się na stronach internetowych Spółki (www.atm.com.pl) w zakładce „Inwestor” w sekcji „Informacje o podziale Emitenta”.

Każdy akcjonariusz posiadający na koniec sesji 16 maja 2012 r. akcje ATM, 21 maja 2012 r. poza akcjami ATM zaczął posiadać taką samą liczbę akcji ATM Systemy Informatyczne.


Pierwsze notowanie akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Zarząd GPW S.A. postanowił wprowadzić z dniem 28 maja 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela ATM SI o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLATMSI00016”:

a) 1 524 000 (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii A,
b) 1 143 000 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B,
c) 2 266 865 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysiący osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji serii C,
d) 31 409 479 (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii D.

Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił notować akcje ATM SI, o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ATMSI” i oznaczeniem „ASI”, a po zmianie nazwy w 2013 r. na Atende — „ATD”.

Kurs otwarcia dla akcji spółki ATM Systemy Informatyczne S.A. w pierwszym dniu jej notowań wynosił 2,65 zł. Więcej informacji o spółce ATM SI, obecnie Atende S.A., znajdą Państwo na jej stronie internetowej.


Dywidenda

Dotychczas wypłacone dywidendy:

 • za rok 2017: DD – 10.08.2018, TW – 17.08.2018, wartość: 89 404 626,24 zł, tj. 2,46 zł na jedną akcję
 • za rok 2014: DD – 15.07.2015, TW – 30.07.2015 (I rata - 1 817 167,20 zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję) oraz 15.12.2015 (II rata -  5 451 501,60 zł, tj. 0,15 zł na jedną akcję)
 • za rok 2013: DD – 30.09.2014, TW – 14.10.2014, wartość: 4 361 201,28 zł, tj. 0,12 zł na jedną akcję
 • za rok 2012: DD – 19.06.2013, TW – 03.07.2013, wartość: 3 634 334,40 zł, tj. 0,10 zł na jedną akcję
 • za rok 2010: DD – 05.07.2011, TW – 19.07.2011, wartość: 8 358 969,12 zł, tj. 0,23 zł na jedną akcję
 • za rok 2007: DD – 05.09.2008, TW – 19.09.2008, wartość: 19 440 000,00 zł, tj. 0,54 zł na jedną akcję
 • za rok 2006: DD – 11.07.2007, TW – 28.09.2007, wartość: 25 046 879,20 zł, tj. 7,60 zł na jedną akcję
 • za rok 2005: DD – 14.07.2006, TW – 14.08.2006, wartość: 6 938 136,00 zł, tj. 2,15 zł na jedną akcję

Prawo poboru

 • Podwyższenie kapitału zakładowego we wrześniu 2009 r. zostało dokonane poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 5/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.11.2006 r. oraz za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 1 z dnia 5.08.2009.
 • Prawo do objęcia akcji serii H przysługiwało akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Prawo poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą Zarządu z 20 kwietnia 2007 r. nie zostało wyłączone (raport bieżący nr 22/2007).


Kolejne emisje akcji

 • 9.09.2009 r. emisja 343 344 akcji serii B (akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego)
 • 20.04.2007 r. emisja 1 204 358 akcji serii H (akcje oferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach oferty publicznej)
 • 16.02.2007 r. emisja 68 602 akcji serii G (zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej)
 • 21.04.2004 r. emisja 300 000 akcji serii F (akcje oferowane w drodze publicznej subskrypcji)
 • 21.04.2004 r. emisja 130 000 akcji serii E (oferta menedżerska akcji)
 • 11.07.2000 r. emisja 187 040 akcji serii D
 • 8.03.1999 r. emisja 180 000 akcji serii C
 • 16.11.1998 r. emisja 630 000 akcji serii B (w wyniku połączenia wcześniejszych serii B, B1, B2, B3 w nową, jednolitą serię B)
 • 16.05.1997 r. emisja 30 000 akcji serii A (w wyniku przekształcenia ATM Sp. z o.o. w SA)


Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

 • 13 października 2009 roku zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 343 344 akcji serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda
 • 17 października 2007 roku zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 204 358 akcji serii H Spółki, o wartości nominalnej 7,60 zł każda
 • 30 lipca 2007 roku zostało dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 19 840 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATM S.A., o wartości nominalnej 7,60 zł każda
 • 23 kwietnia 2007 roku zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 68 602 akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 7,60 zł każda
 • 10 sierpnia 2006 roku dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 66 828 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATM S.A., o wartości nominalnej 7,60 zł każda
 • 22 grudnia 2005 roku dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 43 332 (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki ATM S.A., o wartości nominalnej 7,60 zł każda
 • 28 września 2004 roku dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 7,60 zł każda:
  • 1 800 000 sztuk akcji serii A
  • 630 000 sztuk akcji serii B
  • 180 000 sztuk akcji serii C
  • 187 040 sztuk akcji serii D
  • 300 000 sztuk akcji serii F


Skup akcji własnych

Na podstawie uchwały Nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 czerwca 2008 roku został zatwierdzony Program Motywacyjny dla Pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. na lata 2008-2010. Uchwałą tą została wyrażona zgoda na nabycie przez Spółkę w latach 2008-2010 nie więcej niż 1 500 000 akcji własnych na potrzeby Programu za kwotę nie większą niż 13,5 mln zł.


Wezwania

2017, AAW III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwiń Rozwiń

2017, MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rozwiń Rozwiń

2016, MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rozwiń Rozwiń

2014, Fisterra sp. z o.o.

Rozwiń Rozwiń


Przymusowy wykup

Nie odnotowano wykupu.

 
w góręw górę